Vlachanské noviny 2/2010 strana 12 - 13

17.12.2013 07:34

Ukážka zdatnosti malých a veľkých hasičov

    V sobotu 15. 5. 2010 na futbalovom ihrisku vo Vlachoch miestna časť Vlašky vypuklo veľké zápolenie medzi mladými hasičmi s celého okresu Liptovský Mikuláš v okresnom kole hry Plameň. Trinásť druţstiev predvádzalo svoje znalosti v teoretickej i praktickej časti súťaţe. Po teoretickej časti prešli na 400 m dlhý štafetový ovál, kde predviedli svoju zdatnosť a šikovnosť v plnení rôznych disciplín a prekonávaní rôznych prekáţok. Zo štafety sa presunuli na najťaţšiu časť súťaţe a to „poţiarny útok CITF“. Vodná priekopa, lavička, bariéra, uzlové stanovište, materiálne stanovište a ţberová striekačka nerobila problémy dobre pripraveným, ale vyskytli sa občas i nejaké trestné sekundy za zle uviazaný uzol, nesprávne vykonaný úsek trate. To bola väčšinou daň nováčikov. Po prekonaní tejto trate ostala iba posledná disciplína na ktorú sa najviac všetci tešili „Poţiarny útok z vodou“. Tu sa mladý hasiči pripravili na pouţitie hasičského materiálu v prípade skutočného poţiaru.
    Po vyhodnotení súťaţe boli víťazným druţstvám odovzdané poháre (kategória chlapci: 1. Partizánska Ľupča, 2. Jalovec, 3. Bobroveca naši chlapci skončili na 8 mieste, kategória dievčatá 1. Liptovská Sielnica) a všetkým druţstvám sladká odmena. 
    Po splnení všetkých disciplín bola pre mladých hasičov a všetkých prítomných pripravená ukáţka činnosti Hasičského a záchranného zboru z Liptovského Mikuláša. Profesionálni hasiči predviedli likvidáciu imitovaného poţiaru z horiacich pneumatík. Po skončení dynamickej ukáţky bolo hasičské vozidlo k nahliadnutiu aj zblízka pre všetkých záujemcov.
    Na konci sa chcem v mene organizátorov podujatia poďakovať všetkým spoluorganizátorom a sponzorom, ktorí pomocnou rukou prispeli k úspešnému zorganizovaniu tohto dopoludnia. Naše poďakovanie patrí Okresnému výboru DPO v Liptovskom Mikuláši, Okresnému riaditeľstvu HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Obecnému úradu Vlachy, Miroslavovi Flórovi – Pohostinstvo Krmeš, Firme Gofex, Ladislavovi Guothovi a hlavne členom DHZ Krmeš Vlachy a DHZ Vlašky.
 
Ing. Jindřich ChvojkaVeliteľ DHZ Krmeš - Vlachy
 
 
  V nedeľu 20.6.2010 sa v daţdivom počasí zišlo na ihrisku v Svätom Kríţi 25 hasičských druţstiev z okresu Liptovský Mikuláš na kaţdoročných previerkach pripravenosti hasičských zborov. Súťaţilo sa v štafete na 8 x 50 metrov a v poţiarnom útoku. Vyhralo Trstené pred Bobrovčekom a Partizánskou Ľupčou. Ani dáţď a vietor však neubral na nálade a opäť sa potvrdilo, ţe nie je aţ tak dôleţité zvíťaziť, ako sa stretnúť s dobrými kamarátmi, veselými ľuďmi.
    V omnoho krajšom počasí sa odohrala súťaţ v Partizánskej Ľupči v sobotu 26. 6. 2010, kde miestny dobrovoľný hasičský zbor oslavoval 130. výročie svojho zaloţenia. Vysvätili hasičskú zástavu, sochu svätého Floriána i novú hasičskú techniku, ktorú dostali od štátu. Naša dedina mala zastúpené všetky vekové kategórie. Súťaţilo druţstvo detí, ktoré získalo tretie miesto, druţstvo dorastu obsadilo druhé miesto a druţstvo muţov sa so cťou zúčastnilo.
    Profesionálni hasiči zase predviedli vyslobodenie človeka zakliesneného vo vraku auta po havárii a samotné uhasenie auta penou. Program v sprievode hudby pokračoval aţ do neskorej noci. Najbliţšie si silu a zručnosť vyskúšame v Trstenom, Liptovskom Ondreji a Liptovskej Porúbke.
 
S pozdravom Hric Miroslav ml.
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2010