Pozvánka na 9. Hasičský ples

Lisky už v predaji

Vitajte priaznivci

Dobrovoľných hasičských zborov.

PREAMBULA 

    Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany

 

              

Hasičské desatoro

1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

 

 

Ako sa stať dobrovoľným hasičom (členom DHZ)?

    Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

 

Ako sa stať mladým hasičom?

    DPO SR sa aktívne zaoberá výchovou mládeže od 8 do 15 rokov. Títo mladí hasiči majú svoj preukaz, plán činnosti a združujú sa v kolektívoch mladých hasičov, pri DHZ a základných školách. Celoročná systematická práca s mladými hasičmi zabezpečuje stále doplnenie členskej základne mladými hasičmi.

 

Anketa

Dostali ste na našej stránke dostatočné informácie o prevencii proti požiarom, našej činnosti a našom DHZ?

Áno. (31)
69%

Nie. (7)
16%

Čiastočne. (Čo Vám chýbalo uveďte v záložke napíšte nám.) (7)
16%

Celkový počet hlasov: 45

Novinky

Požiadavka o techniku a dotáciu na rekonštrukciu

19.03.2017 21:02
    Na základe zverejnených výziev si náš DHZ v spolupráci s Obecným úradom Vlachy zaslal žiadosť o pridelenie novej techniky a podklad na vykonanie rekonštrukcie našej hasičskej zbrojnice v miestnej časti Krmeš. O priebehu vybavenia našich žiadostí...

V kalendári pribudol rozpis plánovaných akcií

19.03.2017 21:01

Ospravedlnenie.

30.12.2016 17:02
Chceme sa ospravedlniť za zanedbanie stránky v najbližšej dobe túto poruchu odstránime. Za porozumenie ďakujeme.

2. ročník hasičskej kvapky krvi.

09.12.2015 09:54
    Dňa 8. decembra 2015 sa niektorý obyvatelia obce Vlachy a členovia DHZ Krmeš – Vlachy zapojili do vyhlásenej akcie na darovanie najvzácnejšej tekutiny, ktorá vie zachrániť život iných, a darovali svoju „Krv“. Krv je jediná tekutina, ktorú ľudstvo zatiaľ nevie umelo...

Požiar lesného porastu v Repiská - Jasná

29.08.2015 19:13
    Dňa 29. 8. 2015 od 8:00 hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie pod vedením Okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský Mikuláš a za účasti ďalších DHZ okresu Liptovský Mikuláš zaradených v plošnom zaradení síl a prostriedkov hasičských jednotiek do skupiny B (Krmeš – Vlachy,...

Spoločná okrsková schôdza v Ľubeli

04.05.2015 21:04
    Dňa 30. 4. 2015 sa na pôde 6. okrsku v Ľubeli uskutočnilo IMZ 5. a 6. okrsku z dôvodu dohodnutia termínu obvodového kola previerok pripravenostiv naších okrskoch. Po dlhšej debate sa zástupcovia jednotlivých DHZ dohodli na termíne a podmienkach konania obvodovej súťaže.

Výročná členská schôdza

15.01.2015 22:07
    Dňa 10. 1. 2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Krmeš – Vlachy v kultúrnom dome Vlachy. Za veľkej účasti členov a hostí spomeniem riaditeľka HaZZ mjr. PhDr. Eva Krajčiová, zástupca okrsku č. 5 Matúš Hollý, zástupca starostu Obce Jozef Forgáč, kolegovia hasiči z Vlašiek a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>