Skúšky na odznak odbornosti Hasič II a III stupňa

25.11.2013 08:01

    Dňa 23. 11. 2013 sa v 5. okrsku uskutočnili skúšky na odznak odbornosti Hasič II a III stupňa. Skúšky sa uskutočnili v hasičskej zbrojnici v Partizánskej Ľupči. Ku skúške sa dostavilo 23 členov Dobrovoľných hasičských zborov z Partizánskej Ľupče (5. okrsok), Krmeša - Vlachy (5. okrsok), Liptovská Ondrašová (1. okrsok) a Pribiliny (9. okrsok). Komisia v zložení Ing. Peter Hutka, Milan Tomajko a Ing. Milan Trstenský oboznámila prítomných s priebehom skúšky. Po poučení prítomných sa začalo písomné preskúšanie formou testu. Potom príslušníci DHZ, ktorý plnili skúšky na odznak odbornosti Hasič II stupňa spracovali písomnú časť skúšky na stanovenú tému, ktorú stanovila skúšobná komisia. Medzi tým príslušníci plniaci skúšku o odznak odbornosti Hasič III stupňa vykonali ústne preskúšanie. Po nich ústne preskúšanie vykonali i príslušníci plniaci skúšku na odznak odbornosti Hasič II stupňa. Po vyhodnotení všetkých oblasí predseda skúšobnej komisie vyhlásil výsledky skúšok. Za náš dobrovoľný hasičský zbor splnili všetci zúčastnený príslušníci (piati odznak Hasič II stupňa a traja odznak Hasič III. stupňa).