Ohlasovňa požiaru

Kto Miesto umiestnenia Telefóne číslo
Integrovaný záchraný systém1)   112
Hasičský a záchrný zbor Liptovský Mikuláš 150
Obecný úrad Vlachy (starosta, pracovník úradu) Vlachy 126

044/559 31 21
0948 707 067

Bc. Miroslav HRIC, ml Krmeš 198 0905 660 789
Ing. Jindřich CHVOJKA Krmeš 333 0907 854 271
Michal KRČULA Krmeš 244 0918 976 285

1)  Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni (§ 2 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme )

 Zriadením čísla tiesňového volania "112" sa používanie doteraz platných čísel tiesňového volania 150, 155 a 158 neruší.

 

Zneužitie linky 112

    Zneužitie linky 112 sa trestá finančnou pokutou až do výšky 1659 €, v prípade šírenia poplašnej správy hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Na Slovensku je až 90% všetkých hovorov na linku 112 neoprávnených. To má za následok preťaženie liniek a operátorov, čím klesá šanca na záchranu života pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Počas rozhovoru s operátorom treba odpovedať na niekoľko otázok, ktoré operátorovi pomáhajú čo najefektívnejšie zareagovať. V prvom rade treba uviesť čo sa stalo, kde sa to stalo a komu sa to stalo. Volajúci by mal takisto uviesť svoje meno, priezvisko a číslo, z ktorého telefonuje, aby sa s ním operátor vedel v prípade potreby opäť skontaktovať. Ak volajúca osoba presne nevie kde sa nachádza, pomôže operátorovi lokalizácia tiesňového volania.

 

Čo povedať operátorovi?

    Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom Vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

  • Čo sa stalo ? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
  • Kde sa to stalo ? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
  • Komu sa to stalo ? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).

  • Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne kde treba poslať pomoc:

  • V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla - červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) a pod.
  • Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.