Vlachanské noviny 1/2007 strana 7

16.12.2013 15:21

Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš 

    Vážení spoluobčania, v mene Dobrovoľného hasičského zboru by som Vás chcel poinformovať o jeho činnosti za rok 2006. 

    Začiatok roka sa niesol v znamení školení. Absolvovali sme školenie veliteľa DHZ ( Miroslav Hric), veliteľa mládežníckeho družstva hry Plameň ( Martin Smitek ) a školenie preventivára ( Peter Krčula ). Školenie preventivára trvalo 5 dní a je spoločný pre všetky miestne časti obce. V počte 11 ľudí sme splnili podmienky pre získanie odznaku odbornosti 3. stupňa, ktorý bol základom pre povýšenie do vyšších hodností. Po dlhej vlaňajšej zime prišla jar a s ňou i topenie snehu, ktorý pozatápal pivnice v časti Vlachy a pivnicu v Materskej škôlke. Naše družstvo sa aktívne podieľalo na vyčerpaní tejto vody. 

    V prvých mesiacoch minulého roku sa začal po prvý krát v našej obci pod vedením Martina Smiteka formovať kolektív mladých požiarnikov ( chlapci do 15 rokov zo všetkých miestnych častí ). Chlapci sa zúčastnili mládežníckej hry Plameň v Liptovskom Hrádku a branno – športového dňa v Jalovci. Výsledky z oboch pretekov sú zatiaľ len uspokojivé, chlapci sa učia. O to viac nás teší ich zápal a to, že chlapci majú snahu a chcú sa s úlohami popasovať. 

    Rok 2006 bol i rokom niekoľkých súťažných kôl. Začali sme v máji previerkou pripravenosti, ktorá sa konala v Lazisku. Okrem zručnosti v štafete a požiarnom útoku sa preverila i odborná úroveň formou testových otázok. Výsledkom bol certifikát o akcieschopnosti DHZ s platnosťou na jeden rok. Ako jediné družstvo z okolitých obcí sme sa zúčastnili všetkých štyroch kôl Okresnej hasičskej ligy. V roku 2006 prebehli kolá v Liptovskom Jáne, Liptovskej Ondrašovej, Liptovskom Ondreji a nočné kolo v Liptovskom Mikuláši. Okres Liptovský Mikuláš má 56 Dobrovoľných hasičských zborov, ale z toho sa do hasičskej ligy zapojilo len 14 mužstiev. Konečné umiestnenie nášho družstva za rok 2006 je 6. miesto. Za rok 2005 to bolo 8. miesto, čiže určité zlepšenie tu je. Úspech v tomto športe je merateľný nielen zručnosťou súťažiacich, ale i kvalitou materiálového vybavenia, čiže náradia s ktorým sa súťaží. Naším zriaďovateľom je Obecný úrad a i toto je merítkom sily tej ktorej obce. Súťažná výzbroj je finančne náročná, preto dochádza k postupnej výmene, ktorá je načasovaná na niekoľko rokov. Tak tomu bolo i v roku 2006, kedy boli zakúpené ďalšie časti výzbroje súčastne pre oba družstvá Krmeša i Vlašiek. V roku 2007 sa pripravujú veľké zmeny súťažného poriadku hasičskej ligy, ktoré majú pravidlá zjednodušiť a tým pritiahnuť k tomuto športu viac mladých ľudí. 

    V septembri sme sa zúčastnili Celookresnej hasičskej nedele v Liptovskom Mikuláši. Ako družstvo sme sa zúčastnili samotnej súťaže a zároveň ako zbor sme zabezpečovali technickú čatu, ktorej úlohou bol plynulý príchod družstiev s výzbrojov na štartovnú plochu. Je to veľká akcia o čom svedčí aj počet zúčastnených, ktorý bol 69 družstiev prakticky zo všetkých kútov Slovenska ale i Čiech. Družstvá boli rozdelené do niekoľkých skupín. V našej skupine bolo 24 družstiev a my sme sa umiestnili na peknom 8. mieste. 

    Na sklonku roka sa uskutočnila valná výročná schôdza, kde hlavnou úlohou bolo zvoliť výbor na ďalšie päťročné obdobie. Vybrať z pomedzi seba takých ľudí, ktorí budú ale hlavne chcú tou svojou troškou prispieť k chodu dobým výsledkom a reprezentovaniu obce. Zloženie výboru DHZ Krmeš: predseda – Miroslav Hric ml., veliteľ – Ing. Jindřich Chvojka, tajomník – Ľubomír Hurkot, preventivár – Peter Krčula, referent mládeže – Martin Smitek, hospodár – Michal Krčula, pokladník – Miroslav Hric ml., strojník – Ing. Jindřich Chvojka. 

    Novému výboru prajem do ďalších rokov málo požiarov, veľa športových úspechov a hlavne, aby im vydržalo nadšenie, ktoré si táto práca na báze dobrovoľnosti žiada. 

    Z ďalšej činnosti DHZ Krmeš netreba zabudnúť na zber železného šrotu v obci, či zber odpadkov pri jarnom upratovaní v obci. Hasiči z Krmeša boli tiež spoluorganizátormi obecného plesu, pri premiére divadla či fašiangovej bursy. Sú to aktivity pri, ktorých by sme privítali pomocnú ruku aj od občanov z ostatných miestnych častí. 

    Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí si našli čas aj na túto stránku nášho života. Nerád by som na niekoho zabudol, ale adresne by som chcel poďakovať tým najaktívnejším a to Martinovi Smitekovi, Michalovi Krčulovi a hlavne Jindrovi Chvojkovi. 

    S pozdravom                                             Miroslav Hric ml.

 

Zdroj:https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2007