Vlachanské noviny 1/2008 strana 5

16.12.2013 15:49

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRMEŠ 

    Váţení spoluobčania, v mene predsedu ako i v mene členov Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš by som Vás chcel poinformovať o posledných udalostiach na pôde nášho zboru. Dňa 19.1.2008 sa v Kultúrnom dome Krmeš uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Krmeš. Schôdze sa zúčastnilo 22 členov DHZ, 10 členov mládeţníckeho druţstva Plameň a traja hostia. Prvý krát sa schôdze zúčastnil novozvolený starosta Ing. Ľubomír Marjovič. Za DHZ Vlašky prijal pozvanie Miroslav Peterec a za Okresný výbor LM sa ako delegátka zúčastnila Drahoslava Števková. Program schôdze pozostával zo 17 bodov. Členovia boli podrobne oboznámení o hospodárení za rok 2007, o činnosti mládeţníckeho druţstva Plameň, či o súťaţiach a cvičeniach v priebehu uplynulého roku. V rozkaze veliteľa DHZ Krmeš č.1/2008 boli povýšení do poţiarnických hodností nasledovní členovia: - do hodnosti starší požiarnik: Ing. Jindřich Chvojka, Juraj Smitek, Martin Smitek, Michal Hurkot, Štefan Svitek
- do hodnosti vrchný požiarnik: Martin Hric, Boris Folda, Michal Krčula, Peter Krčula
- do hodnosti rotník: Ľubomír Hurkot
- do hodnosti zbormajster:( zapoţičaná hodnosť) Miroslav Hric ml.
    V správe strojníka bol zhodnotený stav výzbroje a výstroje, členovia boli oboznámení o plánovanej čiastočnej generálke poţiarnej striekačky PS-12. Vypočuli sme si i názory starostu, hosťa z Vlašiek či delegátky z OV LM. Výsledkom schôdze bolo uznesenie a plán hlavných úloh na rok 2008. Medzi najhlavnejšie patrí účasť na hasičskej lige, aktívna práca z mládeţou v súťaţi Plameň, či plánovaná úprava vonkajšieho vzhľadu hasičskej zbrojnice..... Zhrnuté do jednej vety: ide o zvýšenie povedomia o dobrovoľnom hasičstve u nás i v širokom okolí. Čo sa týka zloţenia výboru DHZ ostal v nezmenenej podobe: 
Predseda: Miroslav Hric ml. 
Strojník: Ing. Jindřich Chvojka 
Veliteľ: Ing. Jindřich Chvojka 
Pokladník: Miroslav Hric ml. 
Tajomník: Ľubomír Hurkot 
Referent mládeže: Martin Smitek 
Hospodár: Michal Krčula 
Preventivár: Peter Krčula 
    V priebehu schôdze boli odovzdané i pamätné listy vekovo starším hasičom, za ich doterajšiu prácu v DHZ: Hlavatý Vladimír Tomo Rudolf Madliak Pavol Hric Miroslav st. Moravčík Jaroslav Melek Viliam Krčula Rudolf Droppa Dušan Švec Ján Števková Drahoslava Šulík Jaroslav Madliak Ľudovít Madliak Vlastimil. 
    Ďakujeme a dúfame, ţe i naďalej zostanete fanúšikmi hasičstva. Pamätné listy boli odovzdané i Simone Lovíchovej a Samuelovi Hricovi, ako najmladším členom „plameňákom“ zato, ţe nabrali odvahu, ktorá moţno pritiahne ďalšiu mládeţ. Bola to veľmi vydarená schôdza, ktorej úroveň dotvárala i videoprojekcia premietaná na stenu (zapoţičal Ing. Marjovič), či perfektná kapustnica ktorej autorom bol Jano Švec. Osobne ma mrzí len prehnaná reakcia niektorých spoluobčanov, ktorým sa zdalo, ţe boli touto akciou rušení či obmedzovaní a patrične to dali i najavo. Len malá úvaha: v minulosti sa kultúrny dom v Krmeši nevyuţíval, mnohým ľudom sa tento stav nepáčil. Chápem. Teraz sa KD v Krmeši vyuţíva celkom slušne a opäť sa to niektorým nepáči. Nechápem. Ţijeme na dedine a trocha tolerancie by nám určite nezaškodilo. Bez nej to nepôjde. Ja osobne bývam pri miestnom pohostinstve a určite by ma riadne bolela ruka, keby som mal zakaţdým písať sťaţnosť, uţ len pri náznaku rušenia nočného kľudu. 
    Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorý podali pomocnú ruku pri usporiadaní tejto schôdze. Všetkým spoluobčanom v roku 2008 ţelám len to najlepšie a poţiare nech nás obchádzajú. 
 
Hric Miroslav ml.

 

Zdroj https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2008