Vlachanské noviny 2/2007 strana 13 - 14

16.12.2013 15:29

Dobrovoľní hasiči.

    V sobotu 9. 6. 2007 sa v Liptovskom Michale konala súťaţ o putovný pohár starostu obce. Za krásneho slnečného počasia sa súťaţe zúčastnilo 12 druţstiev muţov a jedno druţstvo ţien. Všetky druţstvá boli z ruţomberského okresu. Zástupcami mikulášskeho okresu bolo len druţstvo z Krmeša a Vlašiek. Súťaţilo sa v poţiarnom útoku systémom „Hurá“. Časom 24 sekúnd druţstvo z Krmeša získalo druhé miesto, keď len dve sekundy ho delili od víťaznej Liptovskej Teplej. Druţstvo Vlašiek skončilo na deviatom mieste, keď doplatili na mladícku neskúsenosť tímu. Tento malý neúspech im chuť určite nezoberie a som presvedčený, ţe o nich budeme v najbliţšej dobe ešte počuť. Takéto akcie nie sú len o súťaţení, ale i výmene názorov, skúseností či priateľských stretnutiach. Ako povedal pán Vrtich, starosta Liptovského Michala uţ teraz sa tešia na našu účasť o rok. Určite neodmietneme.
Hric Miroslav ml.

Plameň.

    V sobotu 31. marca 2007 sa konalo zimné sústredenie mladých hasičov v školskej telocvični v Likavke. Zastúpení boli mladí hasiči z okresov Liptovský Mikuláš, Ruţomberok, Liptovský Hrádok a ako hostia hasiči zo Ţiliny. Ak hovoríme o mladých hasičoch, tak sú to zmiešané druţstvá chlapcov a dievčat vo veku od osem do pätnásť rokov. Takéto zmiešané druţstvo zastupovalo i našu obec, navyše bolo „namiešané“ z detí zo všetkých miestnych častí obce. Úlohou súťaţiacich bolo popasovať sa z poţiarnym útokom/bez vody, v rýchlosti na štafetea svoju zručnosť dokazovali i pri viazaní rôznych druhov uzlov. Aj tu šlo o sekundy a trestné body. Našim sa nedarilo tak oko si predstavovali, zato sú však bohatší o záţitok a skúsenosť. Kaţdopádne to bol zaujímavo strávený čas. Hric Miroslav ml.
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2007