Vlachanské noviny 3/2007 strana 8

16.12.2013 15:33

Oslavy 

    Pri príleţitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa obecné zastupiteľstvo spoločne so starostom obce rozhodli pripomenúť si našu históriu aj naše súčasné bytie spoločným „Dňom obce Vlachy“. Zorganizovali sme viacero podujatí. Na programe dňa boli :
1. Hasičská súťaţ o „Putovný pohár starostu obce Vlachy“, ktorú spoločne pripravili hasiči z Krmeša a Vlašiek.
2. Cyklistickú súťaţ detí a mládeţe o „Cenu Slovenského národného povstania“.
3. Súťaţe detí v rôznych disciplínach, ktoré organizovalo Občianske zdruţenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy,Vlašky v spolupráci s miestnym spolkom Červeného kríţa v Krmeši.
4. Kladenie vencov k pamätníku pri príleţitosti 63. výročia SNP, organizované obecným úradom a organizáciou protifašistických bojovníkov.
5. Posedenie s jubilantmi organizované kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva.
6. Tanečná zábava v kultúrnom dome vo Vlaškách, ktorá mala pôvodne byť v réţii našich futbalistov.
 
    Deň sa nám vydaril. Obloha nám dopriala posledný krásny teplý a slnečný víkend. Obec oţila, ľudia sa stretli a opäť sme pocítili vzájomnú spolupatričnosť. Organizácia jednotlivých podujatí bola excelentná, atmosféra a nálada zúčastnených výborná. Tí, ktorí mali chuť prísť na naše podujatie sa určite nenudili. Celá atmosféra bola od rána doplnená hudobnou produkciou firmy DJ Dobo. V tradícii „Dňa obce „ chceme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a veríme, ţe po prvej previerke našich schopností to dokáţeme robiť ešte oveľa lepšie, pestrejšie a na čoraz vyššej úrovni. V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať aj našim sponzorom, miestnym podnikateľom, ktorí nám veľmi ochotne finančne prispeli k organizácii celého podujatia.
Sú to – firma GALIA
p. MOZNÍK
p. MARTONOVÁ
p. GUOTH
firma POHREBNÍCTVO HLAVATÝ
 
Ing. Ľubomír Marjovič
 
Zdroj: https://www.obecvlachy.sk, Vlachanské noviny 2007